Systematický přístup v prevenciSe stále se zvyšujícím počtem dětí experimentujících s drogou a následných problémů na školách, je nutné věnovat tomuto asociálnímu chování odbornou poradenskou i výchovnou péči přímo na škole. Tato odborná péče by měla doplňovat preventivní program na škole zaměřený na děti, pedagogy a rodičovskou veřejnost.
 1. Preventivní program pro starší děti a studenty, který bude realizován společně s peer aktivisty a bude splňovat minimální standardy MŠMT.
 2. Vzdělávací program pro pedagogický kolektiv na škole.
 3. Preventivní program 1x až 2x za školní rok pro rodiče.
 4. Pravidelné konzultační a poradenské hodiny pro studenty, rodiče a pedagogy.
 5. Supervize nad realizací preventivních programů a spolupráce při vytváření preventivních programů na dané škole.

Při preventivní práci se třídami studentů a starších dětí se pravidelně v každé skupině setkávám s nutností individuálního přístupu při řešení problémů, které jednotlivci mají. Velmi často se jedná o experimentování s drogami event. problémy užívání, problémy v rodině nebo ve vrstevnickém kolektivu ve škole. U mnoha těchto případů lze včasnou intervencí předejít možným dalekosáhlým důsledkům, které problémové chování s sebou přináší. Toto včasné poradenství a podpora mladého člověka při řešení problémů nám pomůže zamezit dalšímu šíření těchto sociálně patologických jevů mezi mládeží na školách.
Rozsah hodin na škole bude přizpůsoben požadavkům a velikosti školy. Jedná se o systematickou prevenci s kontinuální návazností jednotlivých programů.


MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Důležitým znakem je rovněž snížení rizik a vlivů, které narušují zdraví a sociální vývoj mládeže.
Preventivní program je rozdělen do dvou částí.
 1. Akce probíhající pravidelně podle dlouhodobého plánu v každém školním roce.
 2. Akce organizované v tomto školním roce.

A) Akce pořádané v každém školním roce

 1. Spolupráce s výchovným poradcem a vyučujícím ZSV, koordinace akcí pro jednotlivé ročníky dle probíraného učiva.
 2. Trvalá spolupráce je zaměřená na zařízení zabývající se prevencí sociálně patologických jevů.
 3. Pedagogický sbor je průběžně informován o termínech a průběhu jednotlivých akcí, vzájemná konzultace o jejich shodnosti a účinku.
 4. Studentům jsou zapůjčovány ke studijním účelům materiály a videokazety zaměřené na soc.patologické jevy
 5. Na chodbě zůstává trvale vyčleněna nástěnka s informačním materiálem a adresami krizových center, telefonní čísla, pozvánky na akce
 6. Vyučující Čj a Vv zapisují pravidelně studenty do různých soutěží.
 7. Je podporováno vyžití v zájmových mimoškolních činnostech organizovaných naší školou:
  1. Pěvecký sbor Labutí píseň
  2. Dramatický kroužek
  3. Školní knihovna
  4. Návštěvy divadelních představení
  5. Zapojení do olympiád
  6. Podpora vědecké činnosti studentů v SOČ
  7. Sportovní vyžití v posilovně, v tělocvičnách a na hřišti
 8. preventivní program jedenkrát za školní rok pro rodiče
 9. pravidelné konzultační a poradenské hodiny pro studenty, rodiče, pedagogy
 10. vzdělávací program

Rodiče
Pro rodiče zařadíme na tř.schůzkách prostřednictvím třídních profesorů informaci o preventivním programu ve škole, o poradenství a komunikační činnosti a současné situaci braní drog mezi mládeží. Uskutečníme besedu na téma Prevence šikany“ .
Pedagogové
Informativní vstupy o preventivním programu na škole, po dohodě vzdělávání v problematice zneužívání návykových látek, prevence šikany.Informace průběžně na nástěnce.


B) Akce organizované ve školním roce 2018/19


záříadaptační kurz (všechny první ročníky)
říjen23.10.2018, 8:00–12:00 prevence úrazů míchy a páteře, Paracentrum Fénix (5AV, 3AF, 1A, 1B, 1C)
listopad7.11. a 19.11.2018, 9:00–10:40 hrou proti AIDS, Státní zdravotní ústav (5AV, 3AF)
prosinec18.12.2018 Facebook a jeho tvář (3AV, 1AF)
18.12.2018 netolismus (2AF, 2BF)
leden29.1.2019 Řešení krizových situací v období adolescence, Krizové centrum Hapalova (6AV, 7AV)
únor18.2.2019 Čas proměn, MP Education (2AV)
březen4.3.2019 Násilí do vztahu nepatří, Spondea (3B, 3C)
březen11.3.2019 Prevence pohlavně přenosných chorob, IMFSA LF (5AF, 7AV)
březen22.3.2019 Prevence závislosti na nikotinu, MUDr. Ondřej Sochor (1A, 1B, 1C)
dubenporuchy příjmu potravy, Anabell (6AV, 4AF, 4BF, 2A, 2B)
dubenKyberšikana, IBM (3AV, 4AV)
květenPrvní pomoc, IMFSA LF (3A, 5AF, 7AV)
Plus programy pro jednotlivé třídy v případě, že bude kolektiv třídy vyžadovat specifický program šitý na míru.