Systematický přístup v prevenciSe stále se zvyšujícím počtem dětí experimentujících s drogou a následných problémů na školách, je nutné věnovat tomuto asociálnímu chování odbornou poradenskou i výchovnou péči přímo na škole. Tato odborná péče by měla doplňovat preventivní program na škole zaměřený na děti, pedagogy a rodičovskou veřejnost.
 1. Preventivní program pro starší děti a studenty, který bude realizován společně s peer aktivisty a bude splňovat minimální standardy MŠMT.
 2. Vzdělávací program pro pedagogický kolektiv na škole.
 3. Preventivní program 1x až 2x za školní rok pro rodiče.
 4. Pravidelné konzultační a poradenské hodiny pro studenty, rodiče a pedagogy.
 5. Supervize nad realizací preventivních programů a spolupráce při vytváření preventivních programů na dané škole.

Při preventivní práci se třídami studentů a starších dětí se pravidelně v každé skupině setkávám s nutností individuálního přístupu při řešení problémů, které jednotlivci mají. Velmi často se jedná o experimentování s drogami event. problémy užívání, problémy v rodině nebo ve vrstevnickém kolektivu ve škole. U mnoha těchto případů lze včasnou intervencí předejít možným dalekosáhlým důsledkům, které problémové chování s sebou přináší. Toto včasné poradenství a podpora mladého člověka při řešení problémů nám pomůže zamezit dalšímu šíření těchto sociálně patologických jevů mezi mládeží na školách.
Rozsah hodin na škole bude přizpůsoben požadavkům a velikosti školy. Jedná se o systematickou prevenci s kontinuální návazností jednotlivých programů.


MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Důležitým znakem je rovněž snížení rizik a vlivů, které narušují zdraví a sociální vývoj mládeže.
Preventivní program je rozdělen do dvou částí.
 1. Akce probíhající pravidelně podle dlouhodobého plánu v každém školním roce.
 2. Akce organizované v tomto školním roce.

A) Akce pořádané v každém školním roce

 1. Spolupráce s výchovným poradcem a vyučujícím ZSV, koordinace akcí pro jednotlivé ročníky dle probíraného učiva.
 2. Trvalá spolupráce je zaměřená na zařízení zabývající se prevencí sociálně patologických jevů.
 3. Pedagogický sbor je průběžně informován o termínech a průběhu jednotlivých akcí, vzájemná konzultace o jejich shodnosti a účinku.
 4. Studentům jsou zapůjčovány ke studijním účelům materiály a videokazety zaměřené na soc.patologické jevy
 5. Na chodbě zůstává trvale vyčleněna nástěnka s informačním materiálem a adresami krizových center, telefonní čísla, pozvánky na akce
 6. Vyučující Čj a Vv zapisují pravidelně studenty do různých soutěží.
 7. Je podporováno vyžití v zájmových mimoškolních činnostech organizovaných naší školou:
  1. Pěvecký sbor Labutí píseň
  2. Dramatický kroužek
  3. Školní knihovna
  4. Návštěvy divadelních představení
  5. Zapojení do olympiád
  6. Podpora vědecké činnosti studentů v SOČ
  7. Sportovní vyžití v posilovně, v tělocvičnách a na hřišti
 8. preventivní program jedenkrát za školní rok pro rodiče
 9. pravidelné konzultační a poradenské hodiny pro studenty, rodiče, pedagogy
 10. vzdělávací program

Rodiče
Pro rodiče zařadíme na tř.schůzkách prostřednictvím třídních profesorů informaci o preventivním programu ve škole, o poradenství a komunikační činnosti a současné situaci braní drog mezi mládeží. Uskutečníme besedu na téma Prevence šikany“ .
Pedagogové
Informativní vstupy o preventivním programu na škole, po dohodě vzdělávání v problematice zneužívání návykových látek, prevence šikany.Informace průběžně na nástěnce.


B) Akce organizované ve školním roce 2017/18


září3denní adaptační kurz -- zážitkový program zaměřený na stmelení kolektivu (prima a další 1. ročníky)
říjenPřednáška „Šikana, Kyberšikana“, aula školy (1. ročníky, 3AF, 5AV)
listopadPPP pro tercii K-centrum
Poruchy výživy Annabel (3AV, 4AV, 5AV)
prosinec „Seriózně o sexu“ (2. ročníky, 6AV, 4AF)
přednáška „Nebezpečí pornografie“, aula školy
leden„S tebou a o tobě, čas proměn“ (prima, první ročníky, 3.AV, 4.AV)
únorPřednáška „Domácí násilí“, Spondea Brno (1. ročníky, 5AV, 3AF)
březenPřednáška „Zdravá výživa“, MUDr. Forejt z LF MU Brno, aula (3. ročníky, 7AV, 5AF)
dubenVliv sexuálního dospívání na možné zneužívání drog (tercie, kvarta, 1.AF, 2.AF)
květenSamovyšetření prsou, boj proti rakovině (3. ročníky)
červenPrvní pomoc při hromadné havárii (spolupráce s ČČK Brno a Policií ČR)