foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Kritéria přijímacích zkoušek pro rok 2020 – osmileté studium

Za test z matematiky může žák získat maximálně 60 bodů, za test z českého jazyka maximálně 40 bodů.
Počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku je 30.

Další body lze získat za:
Matematická olympiáda: městské/okresní kolo 1.–3. místo +4 body, 4.–7. místo +2 body (v případě, že je úspěšným řešitelem kola), úspěšný řešitel na dalších místech +1 bod
Logická olympiáda: umístění v krajském kole do 40. místa +2 body, postup do celostátního kola +3 body


Výsledky jmenovaných soutěží se počítají z daného a předchozího školního roku. V daný rok v konkrétní soutěži se započítává nejúspěšnější výsledek (nejvyšší bodový zisk). Výsledky z obou let a všech soutěží se sčítají a připočtou se k bodovému zisku za přijímací zkoušky.
Výsledky musí uchazeč doložit originálem diplomu nebo vytištěnou dohledatelnou výsledkovou listinou.
Maximální bodový zisk za uvedené soutěže je 10 bodů.

Celkový maximální bodový zisk za celé přijímací řízení je tedy 110 bodů.
Pokud byl žák hodnocen v pololetí ročníku, z něhož se k nám hlásí, z některého předmětu stupněm 4, bude mu odečteno 10 bodů.

Podle celkového počtu dosažených bodů budou žáci z 1. a 2. termínu 1. kola společně seřazeni a přijímáni.
Při rovnosti bodů u více uchazečů a nutnosti rozhodnout o přijetí jednoho z nich jsou stanovena pomocná kritéria, která nejsou určena pro rozlišení pořadí přijatých, popřípadě nepřijatých žáků. Tato kritéria jsou (seřazena dle pořadí závažnosti):
  1. výsledek matematického testu v přijímacích zkouškách;
  2. větší procentuální podíl dosaženého počtu bodů z matematiky za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
  3. větší procentuální podíl dosaženého počtu bodů z českého jazyka za úlohy, které ověřují porozumění textu, z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
  4. prospěch ze ZŠ;
  5. vyučovací aktivity (účast a úspěchy na olympiádách, konverzačních soutěžích apod.);
  6. losem.

Z počtu přijímaných žáků může být ponecháno místo pro potřeby odvolacího řízení. Ostatní budou přijati rozhodnutím ředitele.