foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Školská rada

Článek 1
Příspěvková organizace

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, 616 00 Brno (dále jen GML) zastoupená Petrem Kovačem, ředitelem školy.

Článek 2
Školská rada

 1. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje jako zřizovatel GML rozhodlo v souladu se školským zákonem zřídit školskou radu.
 2. Školská rada má šest členů, kteří jsou jmenování a voleni:
  - třetinu, tj. 2 členy, jmenuje zřizovatel;
  - třetinu, tj. 2 členy, volí zákonní zástupci žáků a zletilí žáci;
  - třetinu, tj. 2 členy, volí pedagogičtí pracovníci školy.
 3. Funkční období členů školské rady je tříleté.
 4. Školská rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu rady a na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád.
 5. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání svolává a řídí předseda.
 6. K přijetí jednacího řádu a dalších návrhů je třeba nadpoloviční většiny všech hlasů členů školské rady.
 7. Pravomoci školské rady jsou vymezeny §168 odst. 1 a odst. 3 školského zákona.
 8. Členství ve školské radě je čestné.
 9. Členství zaniká: uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním nebo úmrtím člena, zrušením školské rady či odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. V případě zaměstnance školy členství zaniká, pokud přestal být jejím zaměstnancem, a v případě zákonného zástupce žáka zaniká, jestliže tento žák přestal být žákem školy.

Článek 3
Ředitel školy

 1. Nemůže být členem školské rady.
 2. Svolává první zasedání školské rady.
 3. Zodpovídá za průběh a regulérnost voleb.

Článek 4
Volební řád školské rady

Vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje dne 5.5.2005.V Brně dne 14.6.2005
Komentář:

Co je školská rada?

Školská rada se podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (nový školský zákon) zřizuje jak při základních, středních, tak i vyšších odborných školách.

Školská rada je z právního hlediska orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit pouze jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

Školskou radu zřizuje zřizovatel (např. obec, kraj, svazek obcí), který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.

Jak se rada personálně obsazuje?

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, druhou třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetí třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Tentýž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Jak často je povinna školská rada zasedat?

První zasedání školské rady svolává ředitel. Ředitel nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

Co patří mezi hlavní úkoly školské rady?

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny;

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách;

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce;

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Zásady ustavení a činnosti školské rady
dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon)

Výtah ze školského zákona – školská rada (dále ŠR)

§ 167

1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje ŠR. ŠR je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu ŠR. Při vyšší odborné škole se ŠR zřizuje vždy samostatně.

2) ŠR zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá volební řád. Třetinu členů ŠR jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilý žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem ŠR nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

3) Týž člen ŠR nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do ŠR.

5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů ŠR ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy ŠR ředitel školy.

6) Funkční období členů ŠR je tři roky.

7) ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání ŠR svolává její předseda, první zasedání ŠR svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání ŠR na vyzvání jejího předsedy. ŠR na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů ŠR.

§ 168 Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

1. Ředitel školy je povinen umožnit ŠR přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy ŠR pouze za podmínek stanovených těmito předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

2. O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne ŠR do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud ŠR tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud ŠR neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

3. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

§ 185

ŠR podle tohoto zákona se ustaví do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona. Do ustanovení ŠR podle tohoto zákona vykonává její funkci rada školy zřízená podle dosavadních právních předpisů – to znamená do 31. 12. 2005

Školská rada musí být ustanovena nejpozději k 1. 1. 2006.