Čeština na GML

  Úvodní stránka
  Výuka
  Vyučující
Aktivity  
Literární práce studentů  
Odkazy  

Tematický plán
Český jazyk a literatura


Tematický plán obsahuje rozpis tematických celků učebních osnov pro gymnázia schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. j. 20 596/99-22 dne 5. 5. 1999 s platností od 1.9. 1999. Podrobný obsah tematických celků je uveden ve zmíněném dokumentu.


Tematický plán pro 1. až 4. ročník osmiletého gymnázia.
Český jazyk
1. ročník
· obecné poučení o jazyce (národní jazyk, jazykověda)
· zvuková stránka jazyka (jevy domácí)
· tvarosloví (ohebné slovní druhy)
· skladba (větné členy, přímá řeč)
· slohové postupy a útvary (vypravování, popis, oznamovací útvary)
· práce s odborným textem
2. ročník
· nauka o slovní zásobě (významové vztahy mezi slovy)
· nauka o tvoření slov (slovotvorné způsoby)
· tvarosloví (obtížnější tvary slov, slovesný rod, neohebné slovní druhy)
· skladba (větné členy a vedlejší věty)
· slohové postupy a útvary (charakteristika, životopis, oznamovací útvary)
· postoj mluvčího ke sdělovanému obsahu a způsoby jeho vyjadřování
3. ročník
· obecné poučení o jazyce (slovanské jazyky, útvary jazyka)
· nauka o slovní zásobě (přejatá slova)
· tvarosloví (přejatá slova, slovesný vid a slovesné vzory)
· skladba (souvětí, zápor)
· slohové postupy a útvary (líčení, úvaha, výklad)
· manipulativní komunikace, neverbální komunikace
4. ročník
· systematizace poznatků jednotlivých oblastí jazyka
· obecné poučení o jazyce (vývoj jazyka)
· zvuková stránka jazyka (výslovnost přejatých slov)
· nauka o slovní zásobě (odborné názvy)
· tvarosloví (přechodníky)
· skladba (zvláštnosti větné stavby, slovosled)
· slohové postupy a útvary (systematizace, kombinace slohových postupů)
· slohotvorní činitelé, funkční styly
Literatura
1. ročník
· původ literatury a její druhy
· epika (děj)
· epické žánry (báje, pohádky, pověsti, bajky)
· drama a filmová tvorba (monolog, dialog, scénář)
· poezie (rytmus, rým, verš)
· informatika (knihovny)
2. ročník
· epika (prostředí)
· epické žánry (epos, román, povídka)
· lyrika (stav, cit, atmosféra)
· lyricko-epické žánry (balada)
· žánry věcné literatury (kronika apod.)
· informatika (vydavatelství)
3. ročník
· epika (postavy, vypravěč)
· epické žánry (typy románů a povídek)
· poezie (kompozice, jazyk básní)
· lyrické žánry a formy (píseň, óda, sonet apod.)
· dramatické žánry (tragedie, komedie, muzikál)
· žánry věcné literatury (cestopis apod.)
4. ročník
· systematizace poznatků literární teorie
· významná díla české a světové literatury
· interpretace individuální četby
· informatika (odborná literatura, časopisy)
Pro všechny čtyři ročníky jsou pravidelnou součástí jazykové výchovy všestranné jazykové rozbory a pravopisný výcvik, průběžně jsou do výuky zařazována mluvní cvičení a slohové práce. Součástí výuky literatury jsou besedy o individuální četbě, interpretace ukázek v čítankách, popř. jejich dramatizace.


Tematický plán pro 1. až 4. ročník čtyřletého gymnázia a 5. až 8. ročník osmiletého gymnázia.
Český jazyk
1. ročník
· úvod do studia českého jazyka
· úvod do stylistiky
· zvuková a grafická stránka jazyka
· běžná jazyková komunikace
2. ročník
· tvarosloví
· odborný styl (odborný popis, popis pracovního postupu, referát, výklad)
· umělecký styl I. (popis subjektivně zabarvený apod.)
· praktický řečnický výcvik, debata
3. ročník
· tvoření slov a slovní zásoba
· administrativní styl
· publicistický styl (publicistické žánry a útvary)
· úvaha, esej
4. ročník
· skladba
· umělecký styl II. (technika prózy, poezie a dramatu)
· systematizace obecných výkladů o jazyce
Literatura
1. ročník
· základy knihovnické informatiky
· slovesné umění a jiné druhy umění
· neevropské (orientální) literatury
· antická literatura
· středověká literatura evropská
· staročeská literatura do konce 15. stol.
2. ročník
· renesanční literatura evropská
· barokní literatura evropská
· renesanční humanismus a baroko v české literatuře
· klasicismus a osvícenství
· preromantismus
· literatura v epoše českého národního obrození
· romantismus a novoromantismus
3. ročník
· realismus
· modernismus
· ze světové i české literatury mezi dvěma světovými válkami a z doby okupace I.
4. ročník
· ze světové i české literatury mezi dvěma světovými válkami a z doby okupace II.
· z literatury po roce 1945
· tendence současné české literatury
· literatura a divadlo, film, televize
Po všechny čtyři ročníky jsou součástí výuky literatury základy poetiky, literární interpretace, stylistická cvičení, samostatné referáty studentů a pravidelná opakování látky. Součástí výuky jazyka pak jsou pravopisná cvičení a všestranné jazykové rozbory.
Doplňkem výuky jsou besedy s činnými literáty, kritiky, vydavateli apod., návštěvy divadelních a filmových představení, literárně motivované exkurze.

 

Vstup do administrace
(c) Studenti a kantoři GML