foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Kritéria přijímacích zkoušek pro rok 2021 – čtyřleté studium

Za test z matematiky může žák získat maximálně 60 bodů, za test z českého jazyka maximálně 40 bodů.
Počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku je 90.

Pokud byl žák hodnocen v pololetí ročníku, z něhož se k nám hlásí a v pololetí ročníku předchozího, z některého předmětu stupněm 4, bude mu odečteno 10 bodů, pokud stupněm 5, bude mu odečteno 20 bodů.

Podle celkového počtu dosažených bodů budou žáci z 1. a 2. termínu 1. kola společně seřazeni a přijímáni.
Při rovnosti bodů u více uchazečů a nutnosti rozhodnout o přijetí jednoho z nich jsou stanovena pomocná kritéria, která nejsou určena pro rozlišení pořadí přijatých, popřípadě nepřijatých žáků. Tato kritéria jsou (seřazena dle pořadí závažnosti):
  1. výsledek matematického testu v přijímacích zkouškách;
  2. větší procentuální podíl dosaženého počtu bodů z matematiky za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
  3. větší procentuální podíl dosaženého počtu bodů z českého jazyka za úlohy, které ověřují porozumění textu, z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
  4. prospěch ze ZŠ;
  5. vyučovací aktivity (účast a úspěchy na olympiádách, konverzačních soutěžích apod.);
  6. losem.

Z počtu přijímaných žáků může být ponecháno místo pro potřeby odvolacího řízení. Ostatní budou přijati rozhodnutím ředitele.