foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge / /

Přijímací řízení pro studium ve školním roce 2017/2018

Přijímání studentů

Gymnázium Matyáše Lercha bude ve školním roce 2017/2018 otevírat 1 třídu osmiletého studia pro absolventy pátých tříd, 2 třídy šestiletého studijního cyklu s rozšířenou výukou francouzštiny pro absolventy sedmých tříd základní školy a 2 třídy čtyřletého studijního cyklu pro absolventy devátých tříd základní školy. Gymnázium Matyáše Lercha pořádá jedno kolo přijímacích zkoušek ve dvou termínech (viz Termíny přijímacích zkoušek).

Název oboruKód oboruForma studiaStudijní cyklusPředpokládaný počet
přijímaných uchazečů
Gymnázium79-41-K/81denníosmiletý30
Dvojjazyčné gymnázium79-43-K/61denníšestiletý60
Gymnázium79-41-K/41denníčtyřletý60

Přijímání žáků na střední školy bude realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v platném znění.

Novinkou v přijímacím řízení v roce 2017 je povinné konání jednotné zkoušky v oborech zakončených maturitní zkouškou pro všechny formy vzdělávání.

Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura (60 minut) a Matematika a její aplikace (70 minut) v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech. Do celkového hodnocení uchazeče se pro rozhodnutí o přijetí započítá lepší výsledek dílčí části jednotné zkoušky.

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Gymnázium Matyáše Lercha nebude v 1. kole přijímacího řízení vypisovat vlastní školní přijímací zkoušku. Stanovení celkového pořadí uchazečů bude dáno součtem dosažených bodů ve dvou centrálně zadávaných jednotných didaktických testech z českého jazyka a matematiky (po přepočtu) a dalších bodů získaných dle uvedených kriterií (viz Kritéria).

Podrobnosti k jednotným zkouškám přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) včetně ilustračních testů a testů řádných termínů pilotního a pokusného ověřování organizace PŘ v roce 2015 a 2016.

Termíny příjmacích zkoušek

Zkoušky se uskuteční ve dvou řádných termínech, při řádně omluvené neúčasti v náhradních termínech.

studijní cyklus1. řádný termín2. řádný termín1. náhradní termín2. náhradní termín
osmiletý18. 4. 201720. 4. 201711. 5. 201712. 5. 2017
šestiletý18. 4. 201720. 4. 201711. 5. 201712. 5. 2017
čtyřletý12. 4. 201719. 4. 201711. 5. 201712. 5. 2017

Kritéria

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium najdete zde.
Kritéria přijímacího řízení pro šestileté studium najdete zde.
Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium najdete zde.

Bodování

Způsob přepočtu bodování najdete zde.

Průběh